NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục đầu tư

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
Th? t?c dang ký ch?m d?t ho?t d?ng c?a van phòng d?i di?n công ty nu?c ngoài t?i Vi?t Nam du?c quy d?nh nhu sau:
TH?M QUY?N GI?I QUY?T: Gi?i quy?t
 
H? SO HÀNH CHÍNH: 01 (B?) g?m:
 
a.1) Bu?c 1:
Trong th?i h?n ít nh?t 30 ngày tru?c ngày d? ki?n ch?m d?t ho?t d?ng, VPÐD g?i h? so là Thông báo d? ki?n ch?m d?t ho?t d?ng.
a.2) Bu?c 2: H? so g?m:
- Thông báo ch?m d?t ho?t d?ng c?a Van phòng d?i di?n theo m?u 07
- B?n g?c Gi?y phép thành l?p VPÐD và các gi?y t? khác liên quan
- B?n sao gi?y t? ch?ng minh VPÐD dã hoàn thành d?y d? nghia v? thu?, tài chính d?i v?i Nhà nu?c, t? ch?c và cá nhân có liên quan
- Gi?y biên nh?n c?a co quan báo vi?t ho?c báo di?n t? v? vi?c dang thông báo d? ki?n ch?m d?t ho?t d?ng trên 3 k? liên ti?p
- Gi?y ch?ng nh?n dã n?p tr? con d?u c?a co quan Công an.
 
TH?I GIAN GI?I QUY?T: Ti?p nh?n, ghi biên nh?n, không tr? k?t qu?
 
CO S? PHÁP LÝ:
 
- Lu?t Thuong m?i 36/2005/QH11 du?c Qu?c h?i ban hành ngày 14/6/2005
- Ngh? d?nh s? 72/2006/NÐ-CP ngày 25/7/2006 c?a Chính ph? qui d?nh chi ti?t Lu?t Thuong m?i v? Van phòng d?i di?n, Chi nhánh c?a thuong nhân nu?c ngoài t?i Vi?t Nam
- Thông tu s? 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 c?a B? Thuong m?i hu?ng d?n th?c hi?n Ngh? d?nh s? 72/2006/NÐ-CP
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.283
Hôm nay 1.283
Tuần này 4.087
Tháng này 15.019
Tất cả 3.723.602