NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư » Thành lập doanh nghiệp trong nước

Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên
Thu? tu?c chuyê?n dô?i Công ty TNHH hai tha`nh viên tha`nh công ty TNHH mô?t tha`nh viên (Theo Ngh? d?nh s? 43/2010/NÐ-CP ngày 15/4/2010 c?a Chính ph? v? Ðang ký kinh doanh)

Danh mu?c hô` so

1- Gi?y d? ngh? chuy?n d?i doanh nghi?p (do ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t ký);

2- Ði?u l? công ty chuy?n d?i;

3- B?n sao h?p l? m?t trong các gi?y t? ch?ng th?c cá nhân ho?c pháp nhân còn hi?u l?c c?a ch? s? h?u, ngu?i d?i di?n theo ?y quy?n và ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t:

3.1- Cá nhân có qu?c t?ch Vi?t Nam:  Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u.

3.2- Cá nhân có qu?c t?ch nu?c ngoài: Gi?y dang ký t?m trú do co quan có th?m quy?n c?a Vi?t Nam c?p, Gi?y phép lao d?ng và H? chi?u.

3.3- Ch? s? h?u là t? ch?c:

- Quy?t d?nh thành l?p; Gi?y ch?ng nh?n dang ký doanh nghi?p (ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh và Gi?y ch?ng nh?n dang ký thu? ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh và dang ký thu?).

- M?t trong các gi?y t? ch?ng th?c cá nhân theo kho?n 3.1 và 3.2 nêu trên c?a ngu?i d?i di?n theo ?y quy?n và quy?t d?nh ?y quy?n tuong ?ng (tham kh?o n?i dung ?y quy?n t?i Ði?u 48 Lu?t Doanh nghi?p).

- Danh sách ngu?i d?i di?n theo ?y quy?n (tru?ng h?p ch? s? h?u là công ty TNHH m?t thành viên mô hình h?i d?ng);

4- H?p d?ng chuy?n nhu?ng ph?n v?n góp trong công ty;

5- Quy?t d?nh b?ng van b?n v? vi?c chuy?n d?i lo?i hình doanh nghi?p c?a H?i d?ng thành viên (do Ch? t?ch h?i d?ng thành viên ký) ;

6- B¶n sao biên b?n h?p v? vi?c chuy?n d?i lo?i hình doanh nghi?p c?a H?i d?ng thành viên (có ch? ký c?a các thành viên d? h?p) n?i dung g?m 1. Tên, d?a ch? tr? s? chính, s? và ngày c?p Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh, noi dang ký kinh doanh. 2. Th?i gian và d?a di?m h?p Ð?i h?i d?ng c? dông. 3. Chuong trình và n?i dung cu?c h?p. 4. Ch? to? và thu ký. 5. Tóm t?t di?n bi?n cu?c h?p và các ý ki?n phát bi?u t?i Ð?i h?i d?ng c? dông v? t?ng v?n d? trong n?i dung chuong trình h?p. 6. S? c? dông và t?ng s? phi?u bi?u quy?t c?a các c? dông d? h?p, ph? l?c danh sách dang ký c? dông, d?i di?n c? dông d? h?p v?i s? c? ph?n và s? phi?u b?u tuong ?ng. 7. T?ng s? phi?u bi?u quy?t d?i v?i t?ng v?n d? bi?u quy?t, trong dó ghi rõ t?ng s? phi?u tán thành, không tán thành và không có ý ki?n; t? l? tuong ?ng trên t?ng s? phi?u bi?u quy?t c?a c? dông d? h?p. 8. Các quy?t d?nh dã du?c thông qua. 9. H?, tên, ch? ký c?a ch? to? và thu ký.

Th? th?c b?n sao th?c hi?n theo quy d?nh c?a pháp lu?t v? sao y b?n chính (quy d?nh t?i kho?n 2 Ði?u 11 Ngh? d?nh 110/2004/NÐ-CP ngày 08/04/2004 c?a Chính ph? v? công tác van thu) g?m các n?i dung: tên co quan, t? ch?c sao van b?n; s?, ký hi?u b?n sao; d?a danh và ngày, tháng, nam sao; ch?c v?, h? tên và ch? ký c?a ngu?i có th?m quy?n; d?u c?a co quan, t? ch?c sao van b?n; noi nh?n; 

7- B?n gô´c Giâ´y chu´ng nhâ?n dang ky´ kinh doanh va` Giâ´y chu´ng nhâ?n dang ky´ thuê´ hoa?c Giâ´y chu´ng nhâ?n dang ky´ kinh doanh va` dang ky´ thuê´;

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.225
Hôm nay 1.225
Tuần này 4.087
Tháng này 14.961
Tất cả 3.723.544