NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục đầu tư

Quy trình tư vấn thành lập công ty cổ phần
Quy trình tu v?n th?c hi?n d?ch v? dang ký thành l?p công ty c? ph?n c?a Tu V?n Vi?t du?c th?c hi?n theo các bu?c sau:
Bu?c 1: Sau khi trao d?i thông tin và n?m du?c yêu c?u c?a khách hàng, Công ty s? tu v?n nh?ng v?n d? sau:
 
 
-          Tên công ty d? ki?n d?t;
 
 
-          Tr? s? chính d? ki?n;
 
 
-          Ngành ngh? kinh doanh d? ki?n;
 
 
-          Thông tin v? các c? dông sáng l?p công ty;
 
 
-          V?n di?u l? và co c?u góp v?n phù h?p;
 
 
-          Co c?u t? ch?c trong công ty;
 
 
-          Ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t.
 
 
 C         Các v?n d? khác có liên quan.
 
 
 
Bu?c 2: Khách hàng ch?p nh?n phuong án tu v?n, Công ty s? ti?n hành các công vi?c:
 
 
-          Yêu c?u cung c?p thông tin (khách hàng di?n thông tin theo m?u c?a Công ty);
 
 
-          Yêu c?u cung c?p các gi?y t?, tài li?u c?n thi?t (CMT ho?c h? chi?u công ch?ng, van b?ng ch?ng ch? d?i v?i nh?ng ngành ngh? kinh doanh có di?u ki?n…);
 
 
-          So?n th?o h? so dang ký kinh doanh;
 
 
-          Chuy?n h? so cho khách hàng và hu?ng d?n ký h?p l?.
 
Bu?c 3: Khách hàng chuy?n h? so dã ký h?p l? và các gi?y t?, tài li?u theo yêu c?u. Công ty s? ti?n hành làm th? t?c t?i phòng Ðang ký kinh doanh -  S? K? ho?ch và Ð?u tu.
 
 
Th?i h?n gi?i quy?t công vi?c:
 
 
-          Sau 05 ngày làm vi?c tính t? th?i di?m Công ty nh?n du?c h? so h?p l?, khách hàng s? nh?n du?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh d?ng th?i là gi?y ch?ng nh?n mã s? thu?;
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.345
Hôm nay 1.345
Tuần này 4.087
Tháng này 15.081
Tất cả 3.723.664