NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư » Thành lập doanh nghiệp trong nước

Thay đổi ngành nghề công ty Hợp Danh
H? SO ÐANG KÝ THAY Ð?I NGÀNH, NGH? KINH DOANH CÔNG TY H?P DANH (Theo Ngh? d?nh s? 43/2010/NÐ-CP ngày 15/04/2010c?a Chính ph? v? dang ký doanh nghi?p)
H? SO ÐANG KÝ THAY Ð?I NGÀNH, NGH? KINH DOANH CÔNG TY H?P DANH
(Theo Ngh? d?nh s? 43/2010/NÐ-CP ngày 15/04/2010c?a Chính ph? v? dang ký doanh nghi?p)
1- Thông báo b? sung, thay d?i ngành, ngh? kinh doanh (do ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t ký) (m?u quy d?nh);
2-  Quy?t d?nh b?ng van b?n v? vi?c b? sung, thay d?i ngành, ngh? kinh doanh c?a các thành viên h?p danh (do Ch? t?ch h?i d?ng thành viên ký). Quy?t d?nh ph?i ghi rõ nh?ng n?i dung du?c thay d?i trong Ði?u l? công ty;
3- B?n sao biên b?n h?p v? vi?c b? sung, thay d?i ngành, ngh? kinh doanh c?a các thành viên h?p danh (có ch? ký c?a t?t c? các thành viên d? h?p) n?i dung g?m 1. Tên, d?a ch? tr? s? chính, s? và ngày c?p Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh, noi dang ký kinh doanh. 2. Th?i gian và d?a di?m h?p Ð?i h?i d?ng c? dông. 3. Chuong trình và n?i dung cu?c h?p. 4. Ch? to? và thu ký. 5. Tóm t?t di?n bi?n cu?c h?p và các ý ki?n phát bi?u t?i Ð?i h?i d?ng c? dông v? t?ng v?n d? trong n?i dung chuong trình h?p. 6. S? c? dông và t?ng s? phi?u bi?u quy?t c?a các c? dông d? h?p, ph? l?c danh sách dang ký c? dông, d?i di?n c? dông d? h?p v?i s? c? ph?n và s? phi?u b?u tuong ?ng. 7. T?ng s? phi?u bi?u quy?t d?i v?i t?ng v?n d? bi?u quy?t, trong dó ghi rõ t?ng s? phi?u tán thành, không tán thành và không có ý ki?n; t? l? tuong ?ng trên t?ng s? phi?u bi?u quy?t c?a c? dông d? h?p. 8. Các quy?t d?nh dã du?c thông qua. 9. H?, tên, ch? ký c?a ch? to? và thu ký. Biên b?n ph?i ghi rõ nh?ng n?i dung du?c thay d?i trong Ði?u l? công ty.
Th? th?c b?n sao th?c hi?n theo quy d?nh c?a pháp lu?t v? sao y b?n chính (quy d?nh t?i kho?n 2 Ði?u 11 Ngh? d?nh 110/2004/NÐ-CP ngày 08/04/2004 c?a Chính ph? v? công tác van thu) g?m các n?i dung: tên co quan, t? ch?c sao van b?n; s?, ký hi?u b?n sao; d?a danh và ngày, tháng, nam sao; ch?c v?, h? tên và ch? ký c?a ngu?i có th?m quy?n; d?u c?a co quan, t? ch?c sao van b?n; noi nh?n;
4- Van b?n xác nh?n v?n pháp d?nh c?a co quan, t? ch?c có th?m quy?n d?i v?i công ty kinh doanh ngành, ngh? mà theo quy d?nh c?a pháp lu?t ph?i có v?n pháp d?nh Danh sách m?t s? ngành ngh? yêu c?u v?n pháp d?nh;
5- B?n sao h?p l? ch?ng ch? hành ngh? c?a m?t ho?c m?t s? cá nhân n?u công ty kinh doanh ngành, ngh? mà theo quy d?nh c?a pháp lu?t ph?i có ch?ng ch? hành ngh? Danh sách m?t s? ngành ngh? yêu c?u có ch?ng ch? hành ngh?;
6- B?n g?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh và Gi?y ch?ng nh?n dang ký thu? ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh và dang ký thu?;
 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.195
Hôm nay 1.195
Tuần này 4.087
Tháng này 14.931
Tất cả 3.723.514