NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Hoạt động xây dựng » Thiết kế quy hoạch

Thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 trường Đại học quốc tế Bắc Hà
V?i uy tín và nang l?c khi tham gia thi?t k? thành công nhi?u công trình, Trung tâm tu v?n thi?t k? xây d?ng - Vi?n KHCN Xây d?ng du?c giao nhi?m v? thi?t k? quy ho?ch chi ti?t 1/500 tru?ng Ð?i h?c qu?c t? B?c Hà theo h?p d?ng s? 308/2007-VKH.
Tru?ng Ð?i h?c qu?c t? B?c Hà du?c xây d?ng t?i th? tr?n Lim và xã Liên Bão - huy?n Tiên Du - t?nh B?c Ninh v?i di?n tích hon 60ha, cách th? dô Hà N?i kho?ng 25km v? phía B?c, h? th?ng giao thông thu?n l?i. Ðây là tru?ng d?i h?c qu?c t? ch?t lu?ng cao ngoài công l?p d?u tiên ? Vi?t Nam v?i các trang thi?t b? hi?n d?i, 100% gi?ng viên có trình d? th?c s? tr? lên, chuong trình gi?ng d?y theo tiêu chu?n qu?c t?. V?i chi?u cao 11 t?ng, công trình s? là di?m nh?n trung tâm ki?n trúc c?a toàn b? không gian, t?o v? hoành tráng và quy mô r?ng l?n c?a tru?ng Ð?i h?c qu?c t? B?c Hà. Hi?n nay, vi?c thi?t k? dang du?c Trung tâm tu v?n thi?t k? và xây d?ng ti?n hành kh?n truong d? chu?n b? cho tru?ng có th? di vào ho?t d?ng vào nam 2008.

 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.376
Hôm nay 1.376
Tuần này 4.087
Tháng này 15.112
Tất cả 3.723.695