NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục xây dựng

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Trình t?, th? t?c chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t
1. Vi?c n?p h? so chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t du?c quy d?nh nhu sau:
a) H? so chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t n?p t?i van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t; tru?ng h?p h? gia dình, cá nhân s? d?ng d?t t?i nông thôn thì n?p t?i U? ban nhân dân xã noi có d?t d? chuy?n cho van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t;
b) H? so chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t g?m h?p d?ng chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t và gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t.
H?p d?ng chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t ph?i có ch?ng nh?n c?a công ch?ng nhà nu?c; tru?ng h?p h?p d?ng chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t c?a h? gia dình, cá nhân thì du?c l?a ch?n hình th?c ch?ng nh?n c?a công ch?ng nhà nu?c ho?c ch?ng th?c c?a U? ban nhân dân xã, phu?ng, th? tr?n noi có d?t.
2. Trong th?i h?n không quá mu?i lam ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n d? h? so h?p l?, van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t có trách nhi?m th?m tra h? so, g?i h? so cho co quan qu?n lý d?t dai thu?c U? ban nhân dân c?p có th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t d? làm th? t?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t.
Tru?ng h?p các bên chuy?n nhu?ng ph?i th?c hi?n nghia v? tài chính mà nghia v? tài chính dó du?c xác d?nh theo s? li?u d?a chính thì van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t g?i s? li?u d?a chính d?n co quan thu? d? xác d?nh nghia v? tài chính theo quy d?nh c?a pháp lu?t; van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t thông báo cho các bên chuy?n nhu?ng th?c hi?n nghia v? tài chính.

Trong th?i h?n không quá nam ngày làm vi?c, k? t? ngày th?c hi?n xong nghia v? tài chính, các bên tham gia chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t nh?n gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t t?i noi dã n?p h? so.

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.369
Hôm nay 1.369
Tuần này 4.087
Tháng này 15.105
Tất cả 3.723.688