NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục đầu tư

Trình tự thủ tục tư vấn lập dự án đầu tư
Trình t? th? t?c tu v?n l?p d? án d?u tu
A. Tu v?n D? án Ð?u tu :
 
  1. Tu v?n Góp v?n Ð?u tu D? án : Tu v?n v?n góp và phân chia l?i nhu?n sau d?u tu, tu v?n góp v?n b?ng quy?n s? h?u trí tu? và ti?n m?t ho?c công s?c tham gia vào D? án d?u tu lúc d?u.
  2. Tu v?n xin d?t D? án : Gi?i thi?u v? trí, so sánh s? uu dãi d?t dai gi?a các qu?n huy?n, t?nh thành, vùng mi?n d? khách hàng có th? xin du?c d?a di?m thu?n ti?n v?i chi phí th?p nh?t.
  3. Tu v?n L?p D? án ti?n kh? thi: Ðua ra các bu?c t?ng quan th?c hi?n D? án nhu di?n tích m?t b?ng kinh doanh, kh?o sát d?a ch?t- d?a hình xây dung, u?c tính chi phí gi?i phóng m?t b?ng, U?c tính T?ng v?n d?u tu và Doanh thu D? án.
  4. Tu v?n L?p D? án kh? thi: Chúng tôi s? dùng b?ng Excel d? cân d?i các thông s? D? án c?a khách hàng (co c?u góp v?n, huy d?ng v?n d?u tu, phân b? v?n c? d?nh và v?n luu d?ng, d? tính bi?n d?ng c?a giá c? d?u vào và Doanh thu d? án, phuong án d? phòng r?i ro…) d? D? án c?a khách hàng có tính kh? thi cao v? c? m?t tài chính và t? ch?c th?c hi?n.
  5. Tu v?n L?p D? án vay v?n Ngân hàng: Công ty Tu V?n Vi?t s? dùng b?ng Excel di?u ch?nh và cân d?i các thông s? Kinh doanh c?a khách hàng ( Ti?n thuê d?t, chi phí xây dung và thi?t b?, v?n luu d?ng…) d? D? án c?a khách hàng có nh?ng thông s? t?t v? lãi su?t, th?i gian hoàn v?n, kh? nang thanh toán, kh? nang hoàn tr? n? vay….nh?m h?p d?n t? ch?c tín d?ng.
  6. Tu v?n L?p D? án, K? ho?ch kinh doanh kêu g?i d?u tu: Công ty Tu V?n Vi?t s? dùng b?ng Excel di?u ch?nh và cân d?i các thông s? Kinh doanh c?a khách hàng (Ti?n thuê d?t, chi phí xây dung và thi?t b?, v?n luu d?ng…) d? D? án c?a khách hàng có nh?ng thông s? t?t v? lãi su?t, th?i gian hoàn v?n, l?i nhu?n, t? l? ROI, ROE….nh?m h?p d?n các nhà d?u tu.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.319
Hôm nay 1.319
Tuần này 4.087
Tháng này 15.055
Tất cả 3.723.638