NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư » Thành lập doanh nghiệp trong nước

Tư vấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
Tu v?n dang ký thành l?p h? kinh doanh cá th?
1. Tu v?n các quy d?nh c?a pháp lu?t d?i v?i lo?i hình h? kinh doanh cá th?:
 
 
Tu v?n mô hình và Co c?u t? ch?c;
Tu v?n v? phuong th?c qu?n lý;
Tu v?n v? v?n d?u tu c?a h? kinh doanh cá th?
Tu v?n v? tang, gi?m v?n d?u tu
Các v?n d? khác có liên quan. 
 
 
2. Hoàn thi?n h? so dang ký kinh doanh:
 
 
Biên b?n h?p nhóm cá nhân v? vi?c thành l?p h? kinh doanh d?i v?i tru?ng h?p h? kinh doanh do m?t nhóm cá nhân thành l?p.
Gi?y ?y quy?n;  
 
 
3. Ð?i di?n th?c hi?n các th? t?c:
 
 
Ti?n hành n?p h? so dang ký kinh doanh;
Theo dõi ti?n trình x? lý và thông báo k?t q?a h? so dã n?p;
Nh?n gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh h? kinh doanh cá th? t?i co quan Ðang ký kinh doanh c?p qu?n/huy?n;
 
 
4. Cam k?t sau thành l?p:
 
 
So?n th?o h? so pháp lý cho h? kinh doanh cá th?;
Ðang t?i và qu?ng cáo thuong hi?u trên h? th?ng website c?a Tu V?n Vi?t
H? tr? tu v?n thu?ng xuyên cho doanh nghi?p;
Cung c?p van b?n pháp lu?t có liên quan theo yêu c?u;
Hu?ng d?n các th? t?c tru?c khi ho?t d?ng t?i tr? s? công ty;
Gi?m 10% phí d?ch v? l?n ti?p theo./.
 
 
Ð? có thêm thông tin chi ti?t xin vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i Tu V?n Vi?t.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.245
Hôm nay 1.245
Tuần này 4.087
Tháng này 14.981
Tất cả 3.723.564