NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục đầu tư

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư
Ðang ký c?p gi?y ch?ng nh?n d?u tu
CÁC D? ÁN THU?C DI?N ÐANG KÝ
 
 
Ð?i v?i nhà d?u tu trong nu?c
 
D? án d?u tu có quy mô v?n t? 15 t? d?n 300 t? d?ng Vi?t Nam và không thu?c danh m?c d? án do Th? tu?ng Chính ph? ch?p thu?n ch? truong d?u tu và không thu?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n
 
Ð?i v?i nhà d?u tu nu?c ngoài
 
D? án d?u tu có quy mô v?n du?i 300 t? d?ng Vi?t Nam và không thu?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n
 
 
N?I DUNG VÀ TH? T?C ÐANG KÝ Ð?U TU
 
 
H? so dang ký d?u tu trong tru?ng h?p không g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?
Trong tru?ng h?p dang ký d? án có v?n d?u tu nu?c ngoài không g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?, nhà d?u tu ph?i n?p m?t b? h? so d?n S? K? ho?ch và Ð?u tu ho?c Ban qu?n lý (Khu Công nghi?p, Khu Ch? xu?t, Khu công ngh? cao, Khu Kinh t?) g?i chung là co quan nhà nu?c qu?n lý d?u tu, bao g?m các tài li?u sau:
  • B?n dang ký/d? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n d?u tu
  • H?p d?ng h?p tác kinh doanh d?i v?i hình th?c d?u tu theo H?p d?ng h?p tác kinh doanh;
  • Báo cáo nang l?c tài chính c?a nhà d?u tu (do nhà d?u tu l?p và ch?u trách nhi?m).
H? so dang ký d?u tu trong tru?ng h?p g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?
Trong tru?ng h?p dang ký d? án có v?n d?u tu nu?c ngoài có g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?, nhà d?u tu ph?i n?p m?t b? h? so d?n co quan nhà nu?c qu?n lý d?u tu, bao g?m các tài li?u sau:
  • B?n dang ký/d? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n d?u tu d?i v?i tru?ng h?p g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?
  • - Báo cáo nang l?c tài chính c?a nhà d?u tu (do nhà d?u tu l?p và ch?u trách nhi?m).
  • - H? so dang ký kinh doanh tuong ?ng v?i m?i lo?i hình doanh nghi?p theo quy d?nh c?a pháp lu?t v? doanh nghi?p và pháp lu?t có liên quan (tham kh?o Ph?n Ðang ký kinh doanh);
  • H?p d?ng liên doanh d?i v?i hình th?c d?u tu thành l?p t? ch?c kinh t? liên doanh gi?a nhà d?u tu trong nu?c và nhà d?u tu nu?c ngoài.
Nhà d?u tu nu?c ngoài l?n d?u d?u tu vào Vi?t Nam ph?i có d? án d?u tu và làm th? t?c dang ký d?u tu ho?c th?m tra d?u tu t?i co quan quan nhà nu?c qu?n lý d?u tu d? c?p Gi?y ch?ng nh?n dang ký d?u tu. Gi?y ch?ng nh?n dang ký d?u tu d?ng th?i là Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh.
 

TH? T?C ÐANG KÝ Ð?U TU

Trong th?i h?n 15 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n du?c h? so dang ký d?u tu và h? so dang ký kinh doanh h?p l?, co quan nhà nu?c qu?n lý d?u tu ki?m tra tính h?p l? c?a h? so dang ký d?u tu, h? so dang ký kinh doanh (d?i v?i tru?ng h?p thành l?p t? ch?c kinh t? g?n v?i d? án d?u tu) và c?p Gi?y ch?ng nh?n d?u tu
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.356
Hôm nay 1.356
Tuần này 4.087
Tháng này 15.092
Tất cả 3.723.675