NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư

Xây dựng Quy chế tiền lương

Xây dựng Quy chế tiền lương

1- T?i sao ph?i xây d?ng co ch? tr? luong? 2- Các v?n d? c?n xem xét trong vi?c xây d?ng co ch? tr? luongXem chi tiết
Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

Quy ch? qu?n lý v? nhân s? là s? th? hi?n nh?ng quy d?nh c? th? v? ti?n luong, ti?n thu?ng, dây là quy ch? n?m trong h? th?ng quy ch? c?a Tu V?n Vi?t dang cung c?p cho các khách hàng.; Xem chi tiết
Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

D?ch v? tu v?n xây d?ng quy ch? Ban giám d?c c?a Falcon Vi?t Nam dem d?n s? b?o d?m pháp lý và s? minh b?ch trong t? ch?c ho?t d?ng c?a Ban giám d?c Công ty. Xem chi tiết
Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

D?ch v? tu v?n xây d?ng quy ch? H?i d?ng qu?n tr? - H?i d?ng thành viên c?a Falcon Vi?t Nam dem d?n s? b?o d?m pháp lý và s? minh b?ch trong t? ch?c ho?t d?ng c?a H?i d?ng qu?n tr? công ty.Xem chi tiết
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành

Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành

Ði?u l? doanh nghi?p ghi nh?n s? tho? thu?n c?a các thành viên trong Doanh nghi?p, ghi nh?n các quy d?nh c?a pháp lu?t vào chính Doanh nghi?p dó, tuy nhiên, nh?ng v?n d? c? th? c?a co c?u t? ch?c, di?u hành doanh nghi?p không ph?i lúc nào cung du?c th? hi?n chi ti?t trong di?u l?. Xem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.221
Hôm nay 1.221
Tuần này 4.087
Tháng này 14.957
Tất cả 3.723.540