NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Xuất nhập khẩu

Thủ tục hải quan

Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Ð?i v?i d? án do Ban Qu?n lý c?p Gi?y ch?ng nh?n d?u tu, trong th?i h?n 20 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n d? h? so h?p l?, Ban Qu?n lý t?ng h?p ý ki?n các co quan du?c h?i ý ki?n d? quy?t d?nh c?p Gi?y ch?ng nh?n d?u tu.Xem chi tiết
Thẩm tra đối với dự án

Thẩm tra đối với dự án

Th?m tra d?i v?i d? án d?u tu có quy mô v?n d?u tu t? 300 t? d?ng Vi?t Nam tr? lên và không thu?c linh v?c d?u tu có di?u ki?nXem chi tiết
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

Nhà d?u tu trong nu?c ph?i dang ký d?u tu d?i v?i d? án d?u tu trong nu?cXem chi tiết
Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

H?p d?ng chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t bao g?m các n?i dung sau dâyXem chi tiết
Các trường hợp phải thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp phải thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

D? án d?u tu có quy mô v?n t? 300 t? d?ng tr? lên không thu?c danh m?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n: Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Người Đại Diện Pháp Luật Của Công Ty

Người Đại Diện Pháp Luật Của Công Ty

Trong công ty trách nhi?m h?u h?n và c? ph?n ? Vi?t Nam, ngu?i d?i di?n pháp lý c?a chúng thu?ng là ch? t?ch h?i d?ng qu?n tr? hay t?ng giám d?c (giám d?c), ho?c là ch? t?ch h?i d?ng qu?n tr? kiêm t?ng giám d?c. Xem chi tiết
Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Vi?c n?p h? so chuy?n nhu?ng quy?n s? d?ng d?t du?c quy d?nh nhu sau: Xem chi tiết
Trình tự, thủ tục xin cấp sổ đỏ  (Ngày cập nhật : 02/07/2010)

Trình tự, thủ tục xin cấp sổ đỏ (Ngày cập nhật : 02/07/2010)

1. Vi?c n?p h? so chuy?n nhu?ng quy?n, t?ng cho quy?n s? d?ng d?t du?c quy d?nh nhu sau: Xem chi tiết
Thủ tục tư vấn xin tách sổ đỏ

Thủ tục tư vấn xin tách sổ đỏ

Vi?c n?p h? so xin tách s? d? du?c quy d?nh nhu sau: Xem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 15
Hôm nay 15
Tuần này 1.430
Tháng này 1.116
Tất cả 3.685.470