NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Hoạt động xây dựng

Hướng dẫn thi công trần thạch cao
Xin gi?i thi?u nh?ng bu?c co b?n trong vi?c l?p d?t và hoàn thi?n tr?n nhà th?ch cao d? b?n có th? t? thi công ho?c giám sát thi công cho ngôi nhà c?a mình.

H? khung tr?n n?i: Tr?n n?i là b? ph?n c?a công trình có tác d?ng bao che, cách nhi?t và trang trí n?i th?t. H? th?ng khung tr?n n?i s? th?y du?c khung vi?n ph?i v?i t?m tr?n tru?c và sau khi công trình hoàn thi?n


Hu?ng d?n l?p d?t và hoàn thi?n:

Sau khi hoàn ch?nh ph?n mái,  chu?n b? các v?t li?u c?n thi?t d? l?p d?t tr?n. Bao g?m nh?ng bu?c co b?n sau:

Bu?c 1: Xác d?nh d? cao tr?n và l?y m?t ph?ng tr?n b?ng nivo, dánh d?u m?t ph?ng
Thông thu?ng d?u du?c dánh cao d? ? m?t du?i t?m tr?n.

Bu?c 2: L?p d?t khung có th? dùng búa d?nh ho?c khoan d? c? d?nh thanh vi?n tu?ng b?ng dinh bê-tông ho?c vít n? v?i d?nh kho?ng không quá 300mm tùy theo lo?i tu?ng, vách.
Bu?c 3: Xác d?nh kho?ng cách gi?a các di?m treo h? th?ng khung xuong không quá 1200mm.

Bu?c 4: Xác d?nh kho?ng cách c?a các thanh chính (thanh d?c) sao cho phù h?p v?i hu?ng các di?m treo trên mái theo kho?ng cách tiêu chu?n qui d?nh và do d? ph?ng c?a khung.

Bu?c 5: Liên k?t các thanh ph? (thanh ngang) v?i thanh chính v?i kho?ng cách tiêu chu?n dã d?nh.

Bu?c 6: Th? t?m lên các ô gi?a thanh chính và thanh ph?, ch?nh s?a và hoàn thi?n.

H? khung tr?n chìm: Là m?t b? ph?n c?a công trình góp ph?n bao che, cách âm, cách nhi?t và d? x? lý nh?ng khi?m khuy?t trong xây d?ng trang trí n?i th?t. H? th?ng khung tr?n chìm s? du?c bao ph? b?ng t?m th?ch cao bên ngoài sau khi công trình hoàn thi?n.

Hu?ng d?n l?p d?t và hoàn thi?n:

Sau khi hoàn thi?n ph?n mái và tr?n, c?n chu?n b? các v?t li?u và ti?n hành theo các bu?c sau:

Bu?c 1: Xác d?nh d? cao tr?n b?ng cách l?y d?u chi?u cao b?ng ?ng nu?c nivo, dánh d?u m?t b?ng tr?n. Thông thu?ng nên v?ch d?u cao d? ? m?t du?i t?m tr?n.

Bu?c 2: Tu? thu?c vào lo?i tr?n mà ta c? d?nh thanh vi?n tu?ng b?ng búa dinh hay khoan và d?nh kho?ng l? dinh ch?t không quá 300mm.

Bu?c 3: Phân chia lu?i thanh chính b?ng vi?c xác d?nh kho?ng cách phù h?p v?i các di?m ty treo theo kho?ng cách dã d?nh và kho?ng cách t?i da gi?a các di?m treo là 1200mm.

Bu?c 4: Thanh chính du?c liên k?t v?i ty zen c?a di?m treo t?o ra khung d?c Kho?ng cách gi?a các thanh d?c t?i da là 1000m.

Bu?c 5: Liên k?t các thanh ngang v?i các thanh d?c (thanh  chính) b?ng cách gài mép c?a thanh ngang vào cá c?a thanh chính.

 

Bu?c 6: L?y m?t ph?ng c?a dàn khung và b?t t?m vào thanh ngang b?ng dinh vít. Các mu vít ph?i chìm vào m?t t?m.

Bu?c 7: Hoàn thi?n các m?i n?i t?m và làm ph?ng

www.dichvuxaydung.vn

 

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.279
Hôm nay 1.279
Tuần này 4.087
Tháng này 15.015
Tất cả 3.723.598