NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư » Lập dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư
Mu?n l?p m?t d? án d?u tu có ch?t lu?ng, hi?u q?a thì nhà d?u tu ph?i ti?n hành nhi?u công vi?c. C? th?:
Mu?n l?p m?t d? án d?u tu có ch?t lu?ng, hi?u q?a thì nhà d?u tu ph?i ti?n hành nhi?u công vi?c. C? th?:
Nghiên c?u, dánh giá th? tru?ng d?u tu.
Xác d?nh th?i di?m d?u tu và qui mô d?u tu.
L?a ch?n hình th?c d?u tu.
Ti?n hành các ho?t d?ng kh?o sát và l?a ch?n d?a bàn d?u tu.
Sau khi th?c hi?n xong các công vi?c trên thì nhà d?u tu ti?n hành l?p d? án d?u tu. D? án d?u tu du?c bi?u hi?n ? hai van ki?n : 
Báo cáo ti?n kh? thi.
Báo cáo kh? thi.
Báo cáo ti?n kh? thi là báo cáo cung c?p thông tin m?t cách t?ng quát v? d? án. Qua dó ch? d?u tu có th? dánh giá so b? tính kh? thi c?a d? án. Ð?ng th?i l?a ch?n phuong
án d?u tu thích h?p nh?t cho d? án. Báo cáo ti?n kh? thi là can c? d? xây d?ng báo cáo kh? thi .
N?i dung c?a Báo cáo ti?n kh? thi bao g?m :
Ð?nh hu?ng d?u tu, di?u ki?n thu?n l?i và khó khan 
Qui mô d? án và hình th?c d?u tu  
Khu v?c và d?a di?m d?u tu ( d? ki?n các nhu c?u s? d?ng d?t, các v?n d? ?nh hu?ng môi tru?ng, xã h?i, tái d?nh cu ,nhân công .....) du?c phân tích, dánh giá c? th? .
Phân tích, dánh giá so b? v? thi?t b?, công ngh? ,k? thu?t và di?u ki?n cung c?p các v?t tu ,nguyên v?t li?u ,d?ch v? ,h? t?ng co s? ..
L?a ch?n các phuong án xây d?ng
Xác d?nh so b? t?ng m?c d?u tu , phuong án huy d?ng v?n ,kh? nang thu h?i v?n ,kh? nang tr? n? và thu lãi.
Có các dánh giá v? hi?u qu? d?u tu v? m?t kinh t? - xã h?i c?a d? án.
Thành ph?n ,co c?u c?a d? án :t?ng h?p hay chia nh? các h?ng m?c.
                                .........................
Trong tr?ong h?p Báo cáo ti?n kh? thi ph?i du?c phê duy?t theo qui d?nh c?a pháp lu?t thì sau khi d?oc phê duy?t nhà d?u tu có th? b?t tay vào xây dung b?n báo cáo chi
ti?t ,d?y d? theo hu?ng dã l?a ch?n trong báo cáo ti?n kh? thi , dó là Báo cáo kh? thi.
 Báo cáo kh? thi là t?p h?p các s? li?u ,d? li?u phân tích ,dánh giá ,d? xu?t chính th?c v? n?i dung c?a d? án theo phuong án dã du?c ch? d?u tu l?a ch?n . Và nhu dã nói ?
trên nó cung là can c? d? co quan có th?m quy?n th?m tra và quy?t d?nh d?u tu.
N?i dung c?a Báo cáo kh? thi :
Các can c? d? xác d?nh s? c?n thi?t ph?i d?u tu:
M?c tiêu d?u tu
Ð?a di?m d?u tu
Qui mô d? án
V?n d?u tu
Th?i gian , ti?n d? th?c hi?n d? án
Các gi?i pháp v? ki?n trúc , xây d?ng , công ngh? ,môi tru?ng
Phuong án s? d?ng lao d?ng ,qu?n lý , khai thác d? án
Các hình th?c qu?n lí d? án.
Hi?u qu? d?u tu
Xác d?nh các m?c th?i gian chính th?c hi?n d? án
Tính ch?t tham gia ,m?i quan h? cung nhu trách nhi?m c?a các co quan liên quan .
                         ........................
Nhìn chung thì n?i dung c?a báo cáo kh? thi c?n dáp ?ng m?t s? yêu c?u co b?n nhu : Tính h?p pháp, tính h?p lí , tính kh? thi, tính hi?u qu? ,tính t?i uu .... 
Vi?c l?p báo cáo mang tính chuyên nghi?p r?t cao, do v?y m?t s? chú ý dành cho các ch? d?u tu trong quá trình l?p báo cáo nên có s? h? tr? c?a các co quan chuyên môn,
các t? ch?c và các chuyên gia t?ng tham gia th?m d?nh các d? án . Ð?c bi?t , n?u d? án s? d?ng ngu?n v?n vay nên m?i c? ngu?i cho vay ( t? ch?c tín d?ng, các nhà d?u tu
... ) tham gia  ngay t? khâu l?p d? án .
Theo các chuyên gia thì mu?n có m?t báo cáo kh? thi có ch?t lu?ng thì ch? d?u tu ph?i dành th?i gian và chi phí th?a dáng cho vi?c kh?o sát và l?p báo cáo ( Theo m?t
nghiên c?u c?a UNDP thì chi phí l?p báo cáo thu?ng  chi?m 5% kinh phí d? án , có khi lên t?i 15 - 20% d?i v?i các d? án dòi h?i yêu c?u k? thu?t cao, ph?c t?p ).
Sau khi hoàn thành Báo cáo ti?n kh? thi và Báo cáo kh? thi nhà d?u tu ph?i trình các báo cáo trên d?n co quan có th?m quy?n d? th?m tra d?u tu ( v?i các d? án ph?i th?m
tra d?u tu). Ð?ng th?i ,g?i d?n t? ch?c cho vay v?n d?u tu ( v?i d? án s? d?ng ngu?n v?n vay ). Nhu v?y, vi?c l?p xong hai b?n báo cáo d?ng nghia v?i vi?c nhà d?u tu dã
hoàn thành d? án d?u tu v? m?t k? ho?ch và cung k?t thúc giai do?n chu?n b? d?u tu chuy?n sang giai do?n làm các th? t?c d?u tu, tri?n khai d?u tu trên th?c t? .
Trên dây là nh?ng v?n d? co b?n ,là cái su?n d? l?p m?t d? án d?u tu, nó s? có s? thay d?i di?m này ho?c di?m khác khi áp d?ng vào m?t linh v?c d?u tu c? th? trong th?c
t?.           
 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.342
Hôm nay 1.342
Tuần này 4.087
Tháng này 15.078
Tất cả 3.723.661