NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Luật doanh nghiệp

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh do Chính phủ ban hành

- Noi ban hành: Chính ph? - Ngu?i ký : Nguy?n T?n Dung - Ngày ban hành: 29/08/2006 - Ngày hi?u l?c: 27/09/2006 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

- Noi ban hành: Chính ph? - Ngu?i ký : Nguy?n T?n Dung - Ngày ban hành: 05/09/2007 - Ngày hi?u l?c: 05/10/2007 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luật số 60/2005/QH11 về Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

- Noi ban hành: Qu?c h?i - Ngu?i ký : Nguy?n Van An - Ngày ban hành: 29/11/2005 - Ngày hi?u l?c: 01/07/2006 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết
Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

D?ch v? tu v?n xây d?ng quy ch? H?i d?ng qu?n tr? - H?i d?ng thành viên c?a Tu V?n Vi?t dem d?n s? b?o d?m pháp lý và s? minh b?ch trong t? ch?c ho?t d?ng c?a H?i d?ng qu?n tr? công ty.Xem chi tiết
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành

Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành

Ði?u l? doanh nghi?p ghi nh?n s? tho? thu?n c?a các thành viên trong Doanh nghi?p, ghi nh?n các quy d?nh c?a pháp lu?t vào chính Doanh nghi?p dó, tuy nhiên, nh?ng v?n d? c? th? c?a co c?u t? ch?c, di?u hành doanh nghi?p không ph?i lúc nào cung du?c th? hi?n chi ti?t trong di?u l?. Chính vì v?y, quy ch? t? ch?c qu?n lý và quan h? di?u hành là s? b? sung cho s? thi?u sót dó và là co s? pháp lý cho s? ho?t d?ng di?u hành doanh nghi?p Xem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.316
Hôm nay 1.316
Tuần này 4.087
Tháng này 15.052
Tất cả 3.723.635