NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Hoạt động xây dựng » Tư vấn khảo sát địa chất địa hình

Nghề khảo sát Địa chất - Địa hình.
(Hi?u h?c). Công vi?c kh?o sát tr?c d?a thay d?i theo nhi?m v?, thông thu?ng bao g?m: L?p b?n d? th? hi?n các y?u t? d?a ch?t (kh?o sát d?a ch?t) và l?p b?n d? d?a hình, d?a v?t, các chi ti?t trên m?t d?t (kh?o sát d?a hình). G?i chung là Kh?o sát tr?c d?a.
Là nh?ng ngu?i “3 chân-1 m?t”, th?i gian làm vi?c h?u h?t là ngoài công tru?ng. Th?nh tho?ng chúng ta v?n b?t g?p h? trên du?ng v?i nh?ng d?ng c? do d?c nhu chi?c compa 3 chân, nheo nheo nh?m nh?m v?i nh?ng bia hi?u có dánh s?…

 

Tr?c d?a là ngành h?c liên quan d?n s? do d?c, bi?u di?n, phân tích quy lu?t, c?p nh?t và hi?n th? các thông tin không gian du?c thu th?p t? nh?ng thi?t b? d?t trên m?t d?t cung nhu trên tàu thuy?n d?n các b? c?m bi?n d?t trên máy bay hay các v? tinh chuy?n d?ng trên trái d?t nhi?u ngu?n d? li?u khác nhau liên quan d?n d?c di?m v?t lý c?a trái d?t và môi tru?ng xây d?ng.

Nh?ng thông tin này s? du?c x? lý, phân tích b?i các công ngh? tiên ti?n nh?t và du?c ?ng d?ng vào nhi?u linh v?c góp ph?n phát tri?n kinh t? xã h?i nhu: quy ho?ch thành ph? và nông thôn, qu?n lý dô th?, tài nguyên thiên nhiên và môi tru?ng, qu?n lý d?t dai và quy ho?ch s? d?ng d?t, thi công và quan tr?c.

Ngoài ra, k? su t?t nghi?p ngành này có kh? nang nghiên c?u và ?ng d?ng nh?ng công ngh? m?i trong linh v?c tr?c d?a và b?n d? nhu: h? th?ng thông tin d?a lý GIS, k? thu?t d?nh v? b?ng v? tinh GPS, lu?ng ?nh vi?n thám, công ngh? x? lý ?nh…

Hi?n nay nh?ng noi dào t?o k? su tr?c d?a nhu: tru?ng Cao d?ng Tài nguyên và Môi tru?ng và tru?ng Ð?i h?c m? d?a ch?t(tru?ng Cao d?ng Tài nguyên và Môi tru?ng là dào t?o k? su th?c hành, còn dào t?o ngành này ? b?c d?i h?c là k? su nghiên c?u và qu?n lý), Khoa Ð?a ch?t Ð?i h?c Bách Khoa tp.HCM, Ð?i h?c Khoa H?c T? Nhiên, Ð?i h?c Qu?c Gia Hà N?i, Ð?i h?c Xây d?ng, Giao Thông V?n T?i…

M?t trong nh?ng chuyên ngành c?a ngh? k? su tr?c d?a, dó là v? b?n d?. V?i k? su tr?c d?a th?c hành, h? có k? nang co b?n v? do d?c b?n d?, các y?u t? trên b? m?t c?a nó nhu dáng d?t, ch?t d?t, th?y h?, l?p th?c v?t, du?ng giao thông, di?m dân cu, các d?a v?t..., có kh? nang gi?i quy?t nh?ng v?n d? thông thu?ng thu?c chuyên môn tr?c d?a ? các co s?, các ngành di?u tra co b?n nhu: Các doanh nghi?p do d?c thành l?p b?n d?, giao thông, thu? l?i, xây d?ng, quy ho?ch, ph?c v? qu?c phòng, d?a chính, qu?n lý v? d?t dai, h?m m?, các thông tin d?a lý…...

Bên c?nh nh?ng công trình l?n thì các m? than cung r?t c?n s? có m?t c?a k? su tr?c d?a. B?i h?m m? luôn có nh?ng bi?n d?ng khôn lu?ng vì s? chuy?n r?i, bi?n thiên c?a lòng d?t, dòi h?i s? tìm hi?u phân tích d? s? an toàn lúc nào cung du?c d?t lên cao nh?t. Vì m?t di?u d? hi?u mà ai cung bi?t, h?m lò là m?t công vi?c nguy hi?m nh?t trong s? các ngh? nguy hi?m.

Ngành kh?o sát d?a ch?t công trình nghiên c?u dánh giá tai bi?n d?a ch?t, phát hi?n nhi?u nguy co s?t lún. Ð?a ch?t công trình du?c xem nhu là ngu?i lính trinh sát, di tru?c tìm hi?u, dánh giá th?c ch?t môi tru?ng d?a ch?t. Vì v?y, ngoài vi?c c?n quan tâm d?n ch?t lu?ng kh?o sát các công trình, mà còn dòi h?i các don v? ch?c nang kh?o sát d?a ch?t công trình ph?i n? l?c v? m?i m?t b?i d?i v?i b?t kì công trình nào dù l?n hay nh?, dù bình thu?ng hay quan tr?ng nhung n?u x?y ra s? c? d?u gây t?n th?t cho ngu?i dân và xã h?i.

Chính vì th? sinh viên c?a tru?ng, t?t nghi?p có th? v? làm vi?c t?i các co quan c?a B? Tài nguyên và Môi tru?ng, B? Th?y L?i, t?i các co quan kh?o sát c?a t?nh và có th? làm vi?c t?i các công ty kh?o sát-xây d?ng dang ngày càng nhi?u thêm trên linh v?c này.

M?i công vi?c d?u có nh?ng hay và d? khác nhau, nhung khi dã ch?n m?t ngh?, cho dù nó còn nhi?u khó khan v?t v?, phuong ti?n k? thu?t không ph?i lúc nào cung hoàn h?o thì ngu?i ta v?n có th? di d?n t?n cùng ni?m dam mê dó. Ngh? k? su tr?c d?a, kh?o sát d?a ch?t-d?a hình cung v?y, v?t v? nhung s? th?a lòng cho các b?n thích khoa h?c và thích … di dây di dó.
Khánh Hòa t?ng h?p.

 
 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.223
Hôm nay 1.223
Tuần này 4.087
Tháng này 14.959
Tất cả 3.723.542