NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục xuất nhập khẩu

Quy trình tư vấn Xây dựng Quy chế của Tư Vấn Việt
Chúng tôi cam k?t tu v?n và h? tr? doanh nghi?p trong vi?c co c?u t? ch?c và hoàn thi?n các quy ch? sau:

Quy trình tu v?n Xây d?ng Quy ch? c?a Tu V?n Vi?t

Chúng tôi cam k?t tu v?n và h? tr? doanh nghi?p trong vi?c co c?u t? ch?c và hoàn thi?n các quy ch? sau:

- Quy ch? t? ch?c qu?n lý và quan h? di?u hành;

- Quy ch? H?i d?ng qu?n tr?, H?i d?ng thành viên;

- Quy ch? Ban giám d?c, Ban ki?m soát;

- Quy ch? qu?n lý nhân s? và chính sách ti?n luong, ti?n thu?ng;

- Quy ch? v? qu?n lý hành chính và thông tin;

- Quy ch? Qu?n lý v?n, tài s?n và Công tác Tài chính K? toán

- Quy ch? sàn giao d?ch B?t d?ng s?n...;

V?i tác phong tu v?n chuyên nghi?p, Tu V?n Vi?t giúp quý công ty ti?n hành kinh doanh thu?n l?i b?ng hi?u qu? d?ch v? mà chúng tôi mang l?i.

Quy trình xây d?ng Quy ch?:

1. Trao d?i, dàm phán ký h?p d?ng.

2. B? ph?n chuyên môn c?a Tu V?n Vi?t k?t h?p v?i lãnh d?o công ty d?:

·       Thu th?p thông tin co b?n v? doanh nghi?p;

·       Tìm hi?u phuong th?c qu?n lý hi?n t?i c?a doanh nghi?p;

·       Tìm hi?u nh?ng vu?ng m?c dã và dang g?p t?i doanh nghi?p;

·       Tìm hi?u d?nh hu?ng phát tri?n c?a doanh nghi?p trong th?i gian t?i.

3.  Tu V?n Vi?t nghiên c?u và dua ra các So d? t? ch?c b? máy.

4.  Lãnh d?o doanh nghi?p l?a ch?n So d?.

5.   <

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.280
Hôm nay 1.280
Tuần này 4.087
Tháng này 15.016
Tất cả 3.723.599