NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục xuất nhập khẩu

Quy trình tư vấn tạm ngừng hoạt động Doanh nghiệp của Tư Vấn Việt
V? vi?c thông báo t?m ng?ng ho?t d?ng c?a doanh nghi?p Tu V?n Vi?t xin dua ra quy trình nhu sau:

N?i dung các công vi?c nhu sau:

1. T? ch?c H?p H?i d?ng thành viên/Ð?i h?i d?ng c? dông d? thông qua Biên b?n h?p và ra Quy?t d?nh v? vi?c t?m ng?ng ho?t d?ng c?a doanh nghi?p.

2. Thông báo t?m ng?ng kinh doanh t?i co quan Thu? và co quan dang ký kinh doanh.

 -  V? th?i h?n t?m ng?ng kinh doanh:

 -  T?ng th?i gian t?m ng?ng kinh doanh không du?c quá 2 (hai) nam.

 -  Th?i h?n t?m ng?ng kinh doanh ghi trong thông báo g?i co quan dang ký kinh doanh và co quan thu? không du?c quá 1 (m?t) nam. Sau khi h?t th?i h?n dã thông báo, n?u doanh nghi?p v?n ti?p t?c t?m ng?ng kinh doanh thì ph?i thông báo ti?p.

 - Trong th?i gian t?m ng?ng kinh doanh, doanh nghi?p ph?i n?p d? s? thu? còn n?, ti?p t?c thanh toán các kho?n n?, hoàn thành vi?c th?c hi?n h?p d?ng dã ký v?i khách hàng và ngu?i lao d?ng, tr? tru?ng h?p doanh nghi?p ch? n?, khách hàng và ngu?i lao d?ng có tho? thu?n khác

Ghi chú: Riêng Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm ch? s? h?u và Doanh nghi?p tu nhân không ph?i l?p biên b?n mà ch? c?n ra Quy?t d?nh v? vi?c t?m ng?ng kinh doanh.

3.  Gi?i quy?t các v?n d? v? Thu? tru?c khi t?m ng?ng kinh doanh.

4.  Nh?n thông báo t?m ng?ng t? co quan dang ký kinh doanh và co quan Thu?.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.365
Hôm nay 1.365
Tuần này 4.087
Tháng này 15.101
Tất cả 3.723.684