NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục xây dựng

Quy trình tư vấn thành lập Doanh nghiệp tư nhân
Quy trình tu v?n th?c hi?n d?ch v? dang ký thành l?p doanh nghi?p tu nhân c?a Tu V?n Vi?t du?c th?c hi?n theo các bu?c sau:
Bu?c 1: Sau khi trao d?i thông tin và n?m du?c yêu c?u c?a khách hàng, Công ty s? tu v?n nh?ng v?n d? sau:
-          Tên Doanh nghi?p tu nhân d? ki?n;
-          Tr? s? chính d? ki?n;
-          Ngành ngh? kinh doanh d? ki?n;
-          Thông tin v? ch? doanh nghi?p tu nhân;
-          V?n di?u l? và co c?u góp v?n phù h?p;
-          Co c?u t? ch?c trong công ty;
-          Ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t.
 C         Các v?n d? khác có liên quan.
 
 
Bu?c 2: Khách hàng ch?p nh?n phuong án tu v?n, Công ty s? ti?n hành các công vi?c:
-          Yêu c?u cung c?p thông tin (khách hàng di?n thông tin theo m?u c?a Công ty);
-          Yêu c?u cung c?p các gi?y t?, tài li?u c?n thi?t (CMT ho?c h? chi?u công ch?ng, van b?ng ch?ng ch? d?i v?i nh?ng ngành ngh? kinh doanh có di?u ki?n…);
-          So?n th?o h? so dang ký kinh doanh;
-          Chuy?n h? so cho khách hàng và hu?ng d?n ký h?p l?.
 
Bu?c 3: Khách hàng chuy?n h? so dã ký h?p l? và các gi?y t?, tài li?u theo yêu c?u. Công ty s? ti?n hành làm th? t?c t?i phòng Ðang ký kinh doanh -  S? K? ho?ch và Ð?u tu.
Th?i h?n gi?i quy?t công vi?c:
-          Sau 05 ngày làm vi?c tính t? th?i di?m Công ty nh?n du?c h? so h?p l?, khách hàng s? nh?n du?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh d?ng th?i là gi?y ch?ng nh?n mã s? thu?;
 
-          Sau 05 ngày làm vi?c tính t? th?i di?m khách hàng nh?n du?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh, khách hàng s? nh?n du?c Con d?u pháp nhân;
 
Bu?c 4: Sau khi hoàn thành công vi?c, Công ty s? th?c hi?n các công vi?c:
-          Kh?c d?u ch?c danh, d?u mã s? thu?, các lo?i d?u khác theo yêu c?u;
-          Hu?ng d?n khai thu?, n?p thu? môn bài;
-          Hu?ng d?n các th? t?c khác v? thu?, hóa don;
-          So?n th?o h? so n?i b?;
-          Ðang t?i và qu?ng cáo thuong hi?u trên h? th?ng Website c?a Tu V?n Vi?t;
-          H? tr? tu v?n thu?ng xuyên cho Doanh nghi?p;
-          Cun
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.271
Hôm nay 1.271
Tuần này 4.087
Tháng này 15.007
Tất cả 3.723.590