NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục xây dựng

Quy trình tư vấn thành lập công ty
Các bu?c ti?n hành n?i dung tu v?n thành l?p công ty c?a Tu V?n Vi?t, d? giúp khách hàng n?m du?c quy trình và chu?n b? các gi?y t? c?n thi?t cho vi?c thành l?p công ty, Tu V?n Vi?t s? d?ng hành trong quá trình ti?n hành các th? t?c pháp lý cho vi?c thành l?p công ty và h? tr? trong su?t quá trình ho?t d?ng c?a doanh nghi?p;
Bu?c 1: Sau khi trao d?i thông tin và n?m du?c yêu c?u c?a khách hàng, Công ty s? tu v?n nh?ng v?n d? sau:
-          Tên công ty d? ki?n;
-          Tr? s? chính d? ki?n;
-          Ngành ngh? kinh doanh d? ki?n;
-          Thành viên sáng l?p, c? dông sáng l?p;
-          V?n di?u l? và co c?u góp v?n phù h?p;
-          Co c?u t? ch?c trong công ty;
-          Ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t.
 
Bu?c 2: Khách hàng ch?p nh?n phuong án tu v?n, Công ty s? ti?n hành các công vi?c:
-          Yêu c?u cung c?p thông tin (khách hàng di?n thông tin theo m?u c?a Công ty);
-          Yêu c?u cung c?p các gi?y t?, tài li?u c?n thi?t (CMT ho?c h? chi?u công ch?ng, van b?ng ch?ng ch? d?i v?i nh?ng ngành ngh? kinh doanh có di?u ki?n…);
-          So?n th?o h? so dang ký kinh doanh;
-          Chuy?n h? so cho khách hàng và hu?ng d?n ký h?p l?.
 
Bu?c 3: Khách hàng chuy?n h? so dã ký h?p l? và các gi?y t?, tài li?u theo yêu c?u. Công ty s? ti?n hành làm th? t?c t?i phòng Ðang ký kinh doanh -  S? K? ho?ch và Ð?u tu.
Th?i h?n gi?i quy?t công vi?c:
-          Sau 05 ngày làm vi?c tính t? th?i di?m Công ty nh?n du?c h? so h?p l?, khách hàng s? nh?n du?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh.
-          Sau 05 ngày làm vi?c tính t? th?i di?m khách hàng nh?n du?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh, khách hàng s? nh?n du?c Con d?u pháp nhân, Gi?y ch?ng nh?n dang ký m?u d?u, Gi?y ch?ng nh?n dang ký mã s? thu?.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.300
Hôm nay 1.300
Tuần này 4.087
Tháng này 15.036
Tất cả 3.723.619