NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Xây dựng

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
THÔNG TU Quy d?nh m?t s? n?i dung v? qu?n lý d? án d?u tu xây d?ng công trình s? d?ng ngu?n v?n ngân sách nhà nu?c do B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn qu?n lý

B? NÔNG NGHI?P

VÀ PHÁT TRI?N NÔNG THÔN

-------------------------

S?: 84/2011/TT-BNNPTNT

C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM

 Ð?c l?p -T? do - H?nh phúc

---------------------------

    Hà N?i, ngày 12 tháng 12 nam 2011

 

 

THÔNG TU

 Quy d?nh m?t s? n?i dung v? qu?n lý d? án d?u tu xây d?ng

công trình s? d?ng ngu?n v?n ngân sách nhà nu?c do

 B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn qu?n lý

-------------------------------

 

Can c? Ngh? d?nh c?a Chính ph? s? 01/2008/NÐ-CP ngày 03 tháng 01 nam 2008 quy d?nh ch?c nang, nhi?m v?, quy?n h?n và co c?u t? ch?c c?a B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn và s? 75/2009/NÐ-CP ngày 10 tháng 9 nam 2009 s?a d?i Ði?u 3 Ngh? d?nh s? 01/2008/NÐ-CP ngày 03 tháng 01 nam 2008 quy d?nh ch?c nang, nhi?m v?, quy?n h?n và co c?u t? ch?c c?a B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn;

Can c? Lu?t Xây d?ng s? 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 nam 2003;

Can c? Lu?t Ð?u th?u s? 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 nam 2005;

Can c? Lu?t S?a d?i, b? sung m?t s? di?u liên quan d?n d?u tu xây d?ng co b?n s? 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 nam 2009;

B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn quy d?nh m?t s? n?i dung v? qu?n lý d? án d?u tu xây d?ng công trình s? d?ng ngu?n v?n ngân sách nhà nu?c do B? qu?n lý nhu sau:

 

Chuong I 

QUY Ð?NH CHUNG

 

Ði?u 1. Ph?m vi di?u ch?nh

Thông tu này quy d?nh v? trình t?, th? t?c và trách nhi?m, quy?n h?n c?a các T?ng c?c, C?c, V? thu?c B? và t? ch?c, cá nhân có liên quan trong qu?n lý d? án d?u tu xây d?ng công trình (sau dây g?i t?t là d? án) s? d?ng ngu?n v?n ngân sách nhà nu?c (V?n ngân sách t?p trung, v?n trái phi?u Chính ph?) do B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn qu?n lý.

Thông tu này không di?u ch?nh d?i v?i các d? án ODA và các d? án lâm sinh theo Quy?t d?nh s? 73/2010/QÐ-TTg ngày 06/11/2010 c?a Th? tu?ng Chính ph? v? ban hành Quy ch? qu?n lý d?u tu xây d?ng công trình lâm sinh.

Ði?u 2. Ð?i tu?ng áp d?ng

Các T?ng c?c, C?c, V? thu?c B? và các t? ch?c, cá nhân liên quan trong vi?c qu?n lý d? án d?u tu xây d?ng công trình s? d?ng ngu?n v?n ngân sách nhà nu?c do B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn qu?n lý.

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 23
Hôm nay 23
Tuần này 1.438
Tháng này 1.124
Tất cả 3.685.478