NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục đầu tư

Quy trình tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Quy trình tu v?n th?c hi?n d?ch v? dang ký thành l?p công ty trách nhi?m h?u h?n 1 thành viên c?a Tu V?n Vi?t du?c th?c hi?n theo các bu?c sau:
Bu?c 1: Sau khi trao d?i thông tin và n?m du?c yêu c?u c?a khách hàng, Công ty s? tu v?n nh?ng v?n d? sau:
-          Tên công ty d? ki?n d?t;
-          Tr? s? chính d? ki?n;
-          Ngành ngh? kinh doanh d? ki?n;
-          Thông tin v? ch? s? h?u doanh nghi?p;
-          V?n di?u l? và co c?u góp v?n phù h?p;
-          Co c?u t? ch?c trong công ty;
-          Ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t.
 C         Các v?n d? khác có liên quan.
 
Bu?c 2: Khách hàng ch?p nh?n phuong án tu v?n, Công ty s? ti?n hành các công vi?c:
-          Yêu c?u cung c?p thông tin (khách hàng di?n thông tin theo m?u c?a Công ty);
-          Yêu c?u cung c?p các gi?y t?, tài li?u c?n thi?t (CMT ho?c h? chi?u công ch?ng, van b?ng ch?ng ch? d?i v?i nh?ng ngành ngh? kinh doanh có di?u ki?n…);
-          So?n th?o h? so dang ký kinh doanh;
-          Chuy?n h? so cho khách hàng và hu?ng d?n ký h?p l?.
 
Bu?c 3: Khách hàng chuy?n h? so dã ký h?p l? và các gi?y t?, tài li?u theo yêu c?u. Công ty s? ti?n hành làm th? t?c t?i phòng Ðang ký kinh doanh -  S? K? ho?ch và Ð?u tu.
Th?i h?n gi?i quy?t công vi?c:
-          Sau 05 ngày làm vi?c tính t? th?i di?m Công ty nh?n du?c h? so h?p l?, khách hàng s? nh?n du?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh d?ng th?i là gi?y ch?ng nh?n mã s? thu?;
-          Sau 05 ngày làm vi?c tính t? th?i di?m khách hàng nh?n du?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh, khách hàng s? nh?n du?c Con d?u pháp nhân;
 
Bu?c 4: Sau khi hoàn thành công vi?c, Công ty s? th?c hi?n các công vi?c:
-          Kh?c d?u ch?c danh, d?u mã s? thu?, các lo?i d?u khác theo yêu c?u;
-          Hu?ng d?n khai thu?, n?p thu? môn bài;
-          Hu?ng d?n các th? t?c khác v? thu?, hóa don;
-          So?n th?o h? so n?i b?;
-          Ðang t?i và qu?ng cáo thuong hi?u trên h? th?ng Website c?a Tu V?n Vi?t;
-          H? tr? tu v?n thu?ng xuyên cho Doanh nghi?p;
-          Cung c?p van b?n pháp lu?t mi?n phí có liên quan theo yêu c?u;
           Gi?m 10% phí d?ch v? l?n ti?p theo;
Họ tên: Cơ quan: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Tiêu đề: Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.367
Hôm nay 1.367
Tuần này 4.087
Tháng này 15.103
Tất cả 3.723.686