NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Xây dựng

THÔNG TƯ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”
Ban hành “Quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? thép làm c?t bê tông”
 

B? KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

-------------------

S?: 21/2011/TT-BKHCN

 

 C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM

Ð?c l?p - T? do - H?nh phúc

--------------------

Hà N?i, ngày 22 tháng 9 nam 2011

 

 

THÔNG TU

Ban hành “Quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? thép làm c?t bê tông”

----------------------------------

 

 

Can c? Lu?t Tiêu chu?n và Quy chu?n k? thu?t ngày 29 tháng 6 nam 2006;

Can c? Ngh? d?nh s? 127/2007/NÐ-CP ngày 01 tháng 8 nam 2007 c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t thi hành m?t s? di?u c?a Lu?t Tiêu chu?n và Quy chu?n k? thu?t;

Can c? Ngh? d?nh s? 28/2008/NÐ-CP ngày 14 tháng 3 nam 2008 c?a Chính ph? quy d?nh ch?c nang, nhi?m v?, quy?n h?n và co c?u t? ch?c c?a B? Khoa h?c và Công ngh?;

Xét d? ngh? c?a T?ng c?c tru?ng T?ng c?c Tiêu chu?n Ðo lu?ng Ch?t lu?ng,

B? tru?ng B? Khoa h?c và Công ngh? ban hành Quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? thép làm c?t bê tông.

Ði?u 1. Ban hành kèm theo Thông tu này Quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? thép làm c?t bê tông (QCVN 7:2011/BKHCN).

Ði?u 2. Thông tu này có hi?u l?c k? t? ngày 01 tháng 6 nam 2012.

Ði?u 3. K? t? ngày 01 tháng 12 nam 2012, thép làm c?t bê tông s?n xu?t trong nu?c và nh?p kh?u ph?i áp d?ng các quy d?nh c?a QCVN 7:2011/BKHCN.

K? t? ngày 01 tháng 6 nam 2013, thép làm c?t bê tông luu thông trên th? tru?ng ph?i áp d?ng các quy d?nh c?a QCVN 7:2011/BKHCN.

Ði?u 4. K? t? ngày Thông tu này có hi?u l?c d?n th?i di?m quy d?nh t?i Ði?u 3 Thông tu, các co quan, t? ch?c, cá nhân có ho?t d?ng liên quan d?n vi?c s?n xu?t, nh?p kh?u, phân ph?i thép làm c?t bê tông ph?i chu?n b? các di?u ki?n c?n thi?t d? áp d?ng các quy d?nh c?a quy chu?n k? thu?t qu?c gia này.

Ði?u 5.  T?ng c?c tru?ng T?ng c?c Tiêu chu?n Ðo lu?ng Ch?t lu?ng, Th? tru?ng các co quan, t? ch?c và cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Thông tu này.

Trong quá trình th?c hi?n, n?u có v?n d? vu?ng m?c, các co quan, t? ch?c, cá nhân k?p th?i ph?n ánh v? B? Khoa h?c và Công ngh? d? nghiên c?u, s?a d?i, b? sung./.

 

Noi nh?n:    

- Th? tu?ng CP (d? báo cáo);

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Các tin khác
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 11
Hôm nay 11
Tuần này 1.426
Tháng này 1.112
Tất cả 3.685.466