NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Xây dựng

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
THÔNG TU QUY Ð?NH V? QU?N LÝ D? ÁN Ð?U TU, Ð?U TH?U XÂY D?NG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 

B? CÔNG AN
------------

S?: 65/2011/TT-BCA

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM
Ð?c l?p - T? do - H?nh phúc 
---------------

Hà N?i, ngày 30 tháng 09 nam 2011

 

 

THÔNG TU

QUY Ð?NH V? QU?N LÝ D? ÁN Ð?U TU, Ð?U TH?U XÂY D?NG CÔNG TRÌNH

 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

 

 

Can c? Ngh? d?nh s? 12/2009/NÐ-CP ngày 12/09/2009 v? qu?n lý d? án d?u tu xây d?ng công trình (Ngh? d?nh s? 12/2009/NÐ-CP), Ngh? d?nh s? 83/2009/NÐ-CP ngày 15/10/2009 s?a d?i, b? sung m?t s? di?u c?a Ngh? d?nh s? 12/2009/NÐ-CP (Ngh? d?nh 83/2009/NÐ-CP); Can c? Ngh? d?nh s? 112/209/NÐ-CP ngày 14/12/2009 v? qu?n lý chi phí d?u tu xây d?ng công trình;

Can c? Ngh? d?nh s? 85/2009/NÐ-CP ngày 15/10/2009 hu?ng d?n thi hành Lu?t Ð?u th?u và l?a ch?n nhà th?u xây d?ng theo Lu?t Xây d?ng (Ngh? d?nh s? 85/2009/NÐ-CP);

Can c? Ngh? d?nh s? 48/2010/NÐ-CP ngày 07/5/2010 v? h?p d?ng trong ho?t d?ng xây d?ng (Ngh? d?nh s? 48/2010/NÐ-CP);

Can c? Ngh? d?nh s? 209/2004/NÐ-CP ngày 16/12/2004 v? qu?n lý ch?t lu?ng công trình xây d?ng (Ngh? d?nh s? 209/2004/NÐ-CP), Ngh? d?nh s? 49/2008/NÐ-CP ngày 18/4/2008 s?a d?i, b? sung m?t s? di?u c?a Ngh? d?nh s? 209/2004/NÐ-CP (Ngh? d?nh s? 49/2008/NÐ-CP);

Can c? Ngh? d?nh s? 77/2009/NÐ-CP ngày 15/9/2009 quy d?nh ch?c nang, nhi?m v?, quy?n h?n và co c?u t? ch?c c?a B? Công an,

B? Công an quy d?nh v? qu?n lý d? án d?u tu, d?u th?u xây d?ng công trình trong Công an nhân dân nhu sau:

 

Chuong 1.

QUY Ð?NH CHUNG

 

Ði?u 1. Ph?m vi di?u ch?nh

Thông tu này quy d?nh chi ti?t v? qu?n lý d? án d?u tu, d?u th?u xây d?ng công trình trong Công an nhân dân bao g?m: D? án d?u tu xây d?ng công trình, công trình và h?ng m?c công trình xây d?ng thu?c d? án khác (th?c hi?n theo nhóm c?a d? án), d? án thành ph?n s? d?ng v?n ngân sách nhà nu?c và các ngu?n v?n khác do B? Công an qu?n lý.

Ði?u 2. Ð?i tu?ng áp d?ng

Thông tu này áp d?ng d?i v?i Công an các don v?, d?a phuong; t? ch?c, cá nhân tham gia qu?n lý, th?c hi?n d? án d?u tu xây d?ng công trình trong Công an nhân dân.

Ði?u 3. Bi?u m?u

Ban hành kèm theo Thông tu này các bi?u m?u v? qu?n lý d? án d?u tu, d?u th?u xây d?ng công trình trong Công an nhân dân

 

Chuong 2.

L?P, TH?M Ð?NH, PHÊ DUY?T D? ÁN Ð?U TU XÂY D?NG CÔNG TRÌNH

 

M?C 1. L?P, TH?M Ð?NH, PHÊ DUY?T D? ÁN Ð?U TU XÂY D?NG CÔNG TRÌNH

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Các tin khác
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 27
Hôm nay 27
Tuần này 1.442
Tháng này 1.128
Tất cả 3.685.482