NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục đầu tư

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Th?m tra c?p Gi?y ch?ng nh?n d?u tu
1. Các d? án thu?c di?n th?m tra d?u tu
 • D? án d?u tu có quy mô v?n t? 300 t? d?ng tr? lên không thu?c danh m?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n
 • D? án d?u tu có quy mô v?n t? 300 t? d?ng tr? lên thu?c danh m?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n
 • D? án do Th? tu?ng ch?p thu?n ch? truong d?u tu
2. N?i dung và th? t?c th?m tra d? án d?u tu
H? so th?m tra d?i v?i d? án d?u tu có quy mô v?n d?u tu t? 300 t? d?ng Vi?t Nam tr? lên và không thu?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n
H? so th?m tra d?u tu trong tru?ng h?p không g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?
 • B?n dang ký/d? ngh? c?p Gi?y ch?ng nh?n d?u tu;
 • Van b?n xác nh?n tu cách pháp lý c?a nhà d?u tu: b?n sao quy?t d?nh thành l?p ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh ho?c các tài li?u tuong duong khác d?i v?i các nhà d?u tu là t? ch?c; b?n sao h? chi?u ho?c ch?ng minh nhân dân d?i v?i các nhà d?u tu là cá nhân;
 • Báo cáo nang l?c tài chính c?a nhà d?u tu (do nhà d?u tu l?p và ch?u trách nhi?m);
 • Gi?i trình kinh t? - k? thu?t bao g?m các n?i dung ch? y?u: m?c tiêu, quy mô, d?a di?m d?u tu; v?n d?u tu, ti?n d? th?c hi?n d? án; nhu c?u s? d?ng d?t, gi?i pháp v? công ngh? và gi?i pháp v? môi tru?ng;
 • H?p d?ng h?p tác kinh doanh d?i v?i hình th?c d?u tu theo h?p d?ng h?p tác kinh doanh;
H? so th?m tra d?u tu trong tru?ng h?p g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?
 • B?n dang ký/d? ngh? c?p Gi?y ch?ng nh?n d?u tu; 
 • Van b?n xác nh?n tu cách pháp lý c?a nhà d?u tu: b?n sao quy?t d?nh thành l?p ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh ho?c các tài li?u tuong duong khác d?i v?i các nhà d?u tu là t? ch?c; b?n sao h? chi?u ho?c ch?ng minh nhân dân d?i v?i các nhà d?u tu là cá nhân;
 • Báo cáo nang l?c tài chính c?a nhà d?u tu (do nhà d?u tu l?p và ch?u trách nhi?m);
 • Gi?i trình kinh t? - k? thu?t bao g?m các n?i dung ch? y?u: m?c tiêu, quy mô, d?a di?m d?u tu; v?n d?u tu, ti?n d? th?c hi?n d? án; nhu c?u s? d?ng d?t, gi?i pháp v? công ngh? và gi?i pháp v? môi tru?ng;
 • H? so dang ký kinh doanh tuong ?ng v?i m?i lo?i hình t? ch?c kinh t? theo quy d?nh c?a pháp lu?t v? doanh nghi?p và pháp lu?t có liên quan (tham kh?o Ph?n Ðang ký kinh doanh);
 • H?p d?ng liên doanh d?i v?i hình th?c thành l?p t? ch?c kinh t? liên doanh gi?a nhà d?u tu trong nu?c và nhà d?u tu nu?c ngoài.
H? so th?m tra d?i v?i d? án d?u tu có quy mô v?n d?u tu du?i 300 t? d?ng Vi?t Nam và thu?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n
H? so th?m tra d?u tu trong tru?ng h?p không g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?
 • B?n dang ký/d? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n d?u tu ; 
 • H?p d?ng h?p tác kinh doanh d?i v?i hình th?c d?u tu theo H?p d?ng h?p tác kinh doanh;
 • Báo cáo nang l?c tài chính c?a nhà d?u tu (do nhà d?u tu l?p và ch?u trách nhi?m).
 • Gi?i trình kh? nang dáp ?ng di?u ki?n mà d? án d?u tu ph?i dáp ?ng theo quy d?nh c?a pháp lu?t d?i v?i d? án thu?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n.
H? so th?m tra d?u tu trong tru?ng h?p g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?
 • B?n dang ký/d? ngh? c?p gi?y ch?ng nh?n d?u tu; 
 • Báo cáo nang l?c tài chính c?a nhà d?u tu (do nhà d?u tu l?p và ch?u trách nhi?m).
 • H? so dang ký kinh doanh tuong ?ng v?i m?i lo?i hình t? ch?c kinh t? theo quy d?nh c?a pháp lu?t v? doanh nghi?p và pháp lu?t có liên quan (tham kh?o Ph?n Ðang ký kinh doanh);
 • H?p d?ng liên doanh d?i v?i hình th?c thành l?p t? ch?c kinh t? liên doanh gi?a nhà d?u tu trong nu?c và nhà d?u tu nu?c ngoài.
 • Gi?i trình kh? nang dáp ?ng di?u ki?n mà d? án d?u tu ph?i dáp ?ng theo quy d?nh c?a pháp lu?t d?i v?i d? án thu?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n.
H? so th?m tra d?i v?i d? án d?u tu có quy mô v?n d?u tu t? 300 t? d?ng Vi?t Nam tr? lên và thu?c linh v?c d?u tu có di?u ki?n
H? so th?m tra d?u tu trong tru?ng h?p không g?n v?i thành l?p t? ch?c kinh t?
 • B?n dang ký/d? ngh? c?p Gi?y ch?ng nh?n d?u tu ;
 • Van b?n xác nh?n tu cách pháp lý c?a nhà d?u tu: b?n sao quy?
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.218
Hôm nay 1.218
Tuần này 4.087
Tháng này 14.954
Tất cả 3.723.537