NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư » Thành lập doanh nghiệp trong nước

Thủ tục đăng ký chia công ty TNHH Một thành viên
Hô` so dang ky´ chia công ty TNHH Mô?t tha`nh viên (Theo Ngh? d?nh s? 43/2010/NÐ-CP ngày 15/4/2010 c?a Chính ph? v? Ðang ký doanh nghi?p)

1- Gi?y d? ngh? dang ký doanh nghi?p (do ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t ký);

2- D? th?o Ði?u l? công ty du?c chia (có d?y d? ch? ký c?a ngu?i d?i di?n theo ?y quy?n, ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t);

3- B?n sao h?p l? Quy?t d?nh thành l?p; Gi?y ch?ng nh?n dang ký doanh nghi?p (ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh và Gi?y ch?ng nh?n dang ký thu? ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh và dang ký thu?); di?u l? (tr? tru?ng h?p ch? s? h?u công ty là Nhà nu?c);

4- Danh sách ngu?i d?i di?n theo ?y quy?n và b?n sao h?p l? m?t trong các gi?y t? ch?ng th?c cá nhân còn hi?u l?c c?a t?ng d?i di?n theo ?y quy?n:

4.1- Cá nhân có qu?c t?ch Vi?t Nam: Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u.

4.2- Cá nhân có qu?c t?ch nu?c ngoài: 1) Ð?i v?i ngu?i nu?c ngoài thu?ng trú t?i Vi?t Nam: Gi?y dang ký t?m trú do co quan có th?m quy?n c?a Vi?t Nam c?p và h? chi?u. 2) Ð?i v?i ngu?i nu?c ngoài không thu?ng trú t?i Vi?t Nam: H? chi?u.

4.3-  N?u ch? s? h?u là t? ch?c:

- Quy?t d?nh thành l?p; Gi?y ch?ng nh?n dang ký doanh nghi?p (ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh và Gi?y ch?ng nh?n dang ký thu? ho?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh và dang ký thu?).

- M?t trong các gi?y t? ch?ng th?c cá nhân theo kho?n 4.1 và 4.2 nêu trên c?a ngu?i d?i di?n theo ?y quy?n và quy?t d?nh ?y quy?n tuong ?ng. (tham kh?o n?i dung ?y quy?n t?i Ði?u 48 và Ði?u 96 Lu?t Doanh nghi?p).

5. Van b?n ?y quy?n c?a ch? s? h?u cho ngu?i du?c ?y quy?n (tham kh?o n?i dung ?y quy?n t?i Ði?u 48 Lu?t Doanh nghi?p);

6- Van b?n xác nh?n v?n pháp d?nh c?a co quan, t? ch?c có th?m quy?n d?i v?i công ty kinh doanh ngành, ngh? mà theo quy d?nh c?a pháp lu?t ph?i có v?n pháp d?nh

7- B?n sao h?p l? ch?ng ch? hành ngh? c?a m?t ho?c m?t s? cá nhân n?u công ty kinh doanh ngành, ngh? mà theo quy d?nh c?a pháp lu?t ph?i có ch?ng ch? hành ngh?

8- Quy?t d?nh chia công ty theo quy d?nh t?i Ði?u 150 Lu?t Doanh nghi?p;

9- B?n gô´c Giâ´y chu´ng nhâ?n dang ky´ kinh doanh va` Giâ´y chu´ng nhâ?n dang ky´ thuê´ hoa?c Giâ´y chu´ng nhâ?n dang ky´ kinh doanh va` dang ky´ thuê´;

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.347
Hôm nay 1.347
Tuần này 4.087
Tháng này 15.083
Tất cả 3.723.666