NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Tư vấn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Sáng ch? là gi?i pháp k? thu?t m?i so v?i trình d? k? thu?t trên th? gi?i,có trình d? sáng t?o,có kh? nang áp d?ng trong các linh v?c kinh t?-xã h?i. Gi?i pháp h?u ích là gi?i pháp k? thu?t m?i so v?i trình d? k? thu?t trên th? gi?i,có kh? nang áp d?ng trong các linh v?c kinh t?-xã h?i. Xem chi tiết
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Tu V?n Vi?t th?c hi?n b?o h? s? h?u trí tu? cho các d?i tu?ng nhu: Ðang ký b?o h? nhãn hi?u, b?o h? ki?u dáng công nghi?p, b?o h? sáng ch?, dang ký b?o h? b?n quy?n tác gi?, ph?n m?m máy tính, chuy?n giao công ngh?, chuy?n nhu?ng lixang thuong hi?u, Quy trình tu v?n dang ký nhãn hi?u du?c th?c hi?n nhu sau: Xem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.302
Hôm nay 1.302
Tuần này 4.087
Tháng này 15.038
Tất cả 3.723.621