NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư » Lập dự án đầu tư

Trình tự đầu thầu
TRÌNH T? CÁC BU?C TH?C HI?N CÔNG TÁC Ð?U TH?U THEO QUY Ð?NH C?A QUY CH? Ð?U TH?U

TRÌNH T?  CÁC BU?C TH?C HI?N CÔNG TÁC Ð?U TH?U THEO QUY Ð?NH C?A QUY CH? Ð?U TH?U 
 

 

   Ghi chú :

           1- T?i m?c A và B :

1.1- Ð?i v?i 01 gói th?u theo quy d?nh c?a Quy ch? Ð?u th?u, các n?i dung co b?n c?a quá trình d?u th?u do ch? d?u tu/bên m?i th?u trình và du?c ngu?i ho?c c?p có th?m quy?n phê duy?t g?m :

 

                - K? ho?ch d?u th?u gói th?u ;

 

                - Danh sách các nhà th?u tham gia d?u th?u h?n ch? ;

 

                - T? Chuyên gia giúp vi?c d?u th?u (n?u thành l?p T? chuyên gia)

 

                - Danh sách ng?n tu v?n tham gia d? th?u (d?i v?i d?u th?u tuy?n ch?n tu v?n) ;

 

                - H? so m?i so tuy?n ; tiêu chu?n dánh giá so tuy?n, k?t qu? so tuy?n nhà th?u (n?u d?u th?u hai giai do?n - có bu?c so tuy?n) ;

 

- H? so m?i th?u gói th?u ;

 

                - Tiêu chu?n dánh giá h? so d? th?u ;

 

1.2- Th?i gian th?m d?nh và phê duy?t :
 

Lo?i h? so

Th?i gian th?m d?nh

Th?i gian phê duy?t

T?ng c?ng

1- K? ho?ch d?u th?u

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.249
Hôm nay 1.249
Tuần này 4.087
Tháng này 14.985
Tất cả 3.723.568