NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục xây dựng

Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
Trình t?, th? t?c dang ký cho thuê, cho thuê l?i quy?n s? d?ng d?t
1. Vi?c n?p h? so cho thuê, cho thuê l?i quy?n s? d?ng d?t (sau dây g?i chung là cho thuê quy?n s? d?ng d?t) du?c quy d?nh nhu sau:
a) H? so cho thuê quy?n s? d?ng d?t n?p t?i van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t; tru?ng h?p h? gia dình, cá nhân s? d?ng d?t t?i nông thôn thì n?p t?i U? ban nhân dân xã noi có d?t d? chuy?n cho van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t;
b) H? so cho thuê quy?n s? d?ng d?t g?m h?p d?ng thuê quy?n s? d?ng d?t và gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t.
H?p d?ng thuê quy?n s? d?ng d?t ph?i có ch?ng nh?n c?a công ch?ng nhà nu?c; tru?ng h?p h?p d?ng thuê quy?n s? d?ng d?t c?a h? gia dình, cá nhân thì du?c l?a ch?n hình th?c ch?ng nh?n c?a công ch?ng nhà nu?c ho?c ch?ng th?c c?a U? ban nhân dân xã, phu?ng, th? tr?n noi có d?t.
2. Trong th?i h?n không quá nam ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n d? h? so h?p l?, van phòng dang ký quy?n s? d?ng d?t th?c hi?n th? t?c dang ký cho thuê quy?n s? d?ng d?t vào h? so d?a chính và gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t; tr? l?i h?p d?ng thuê quy?n s? d?ng d?t và gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng d?t cho ngu?i cho thuê d?t t?i noi dã n?p h? so.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.315
Hôm nay 1.315
Tuần này 4.087
Tháng này 15.051
Tất cả 3.723.634