NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Thủ tục xuất nhập khẩu

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
Trình t?, th? t?c dang ký nhu sau:
1. Cá nhân ho?c ngu?i d?i di?n h? gia dình g?i Gi?y d? ngh? dang ký kinh doanh h? kinh doanh và kèm theo b?n sao Gi?y ch?ng minh nhân dân c?a cá nhân ho?c ngu?i d?i di?n h? gia dình d?n co quan Ðang ký kinh doanh c?p huy?n noi d?t d?a di?m kinh doanh.
2. N?i dung Gi?y d? ngh? dang ký kinh doanh h? kinh doanh g?m:
a) Tên h? kinh doanh, d?a ch? d?a di?m kinh doanh;
b) Ngành, ngh? kinh doanh;
c) S? v?n kinh doanh;
d) H?, tên, s? và ngày c?p Gi?y ch?ng minh nhân dân, d?a ch? noi cu trú và ch? ký c?a cá nhân ho?c d?i di?n h? gia dình.
Ð?i v?i nh?ng ngành, ngh? ph?i có ch?ng ch? hành ngh?, thì kèm theo các gi?y t? quy d?nh t?i kho?n 1 Ði?u này ph?i có b?n sao h?p l? ch?ng ch? hành ngh? c?a cá nhân ho?c d?i di?n h? gia dình.
Ð?i v?i nh?ng ngành, ngh? ph?i có v?n pháp d?nh thì kèm theo các gi?y t? quy d?nh t?i kho?n 1 Ði?u này ph?i có b?n sao h?p l? van b?n xác nh?n v?n pháp d?nh c?a co quan, t? ch?c có th?m quy?n.
3. Khi ti?p nh?n h? so, co quan dang ký kinh doanh c?p huy?n trao gi?y biên nh?n và c?p Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh cho h? kinh doanh trong th?i h?n 5 (nam) ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n h? so, n?u có d? các di?u ki?n sau dây:
a) Ngành, ngh? kinh doanh không thu?c danh m?c ngành, ngh? c?m kinh doanh;
b) Tên h? kinh doanh d? d?nh dang ký phù h?p quy d?nh t?i Ði?u 42 Ngh? d?nh này;
c) N?p d? l? phí dang ký kinh doanh theo quy d?nh.
Tru?ng h?p h? so không h?p l?, trong th?i h?n 5 (nam) ngày làm vi?c, k? t? ngày nh?n h? so, co quan dang ký kinh doanh ph?i thông báo rõ n?i dung c?n s?a d?i, b? sung b?ng van b?n cho ngu?i thành l?p h? kinh doanh.
4. N?u sau 5 (nam) ngày làm vi?c, k? t? ngày n?p h? so dang ký kinh doanh mà không nh?n du?c Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh ho?c không nh?n du?c thông báo yêu c?u s?a d?i, b? sung h? so dang ký kinh doanh thì ngu?i dang ký h? kinh doanh có quy?n khi?u n?i theo quy d?nh c?a pháp lu?t v? khi?u n?i, t? cáo.
5. Ð?nh k? vào tu?n th? nh?t hàng tháng, co quan dang ký kinh doanh c?p huy?n g?i danh sách h? kinh doanh dã dang ký tháng tru?c cho Phòng Ðang ký kinh doanh c?p t?nh, co quan thu? cùng c?p và S? chuyên ngành.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.346
Hôm nay 1.346
Tuần này 4.087
Tháng này 15.082
Tất cả 3.723.665