NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Tư vấn đầu tư » Lập dự án đầu tư

Tư vấn Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Khi di?u ch?nh d? án d?u tu liên quan d?n m?c tiêu, quy mô, d?a di?m, hình th?c, v?n và th?i h?n th?c hi?n d? án d?u tu, nhà d?u tu ph?i làm th? t?c di?u ch?nh Gi?y ch?ng nh?n d?u tu.

1.  Các hình th?c di?u ch?nh

2.  Ti?p nh?n yêu c?u tu v?n:

Sau khi nh?n du?c thông tin c?a khách hàng, chúng tôi s? ti?n hành tìm hi?u và xác nh?n yêu c?u. Trong giai do?n này, b? ph?n chuyên môn c?a Tu V?n Vi?t có th? làm vi?c v?i khách hàng qua di?n tho?i, email ho?c g?p g? tr?c ti?p d? trao d?i các n?i dung có liên quan.

3    Ki?m tra, dánh giá tính pháp lý c?a các yêu c?u tu v?n và các gi?y t? c?a khách hàng

  • Trên co s? các yêu c?u và tài li?u khách hàng cung c?p các lu?t su c?a chúng tôi s? phân tích, dánh giá tính h?p pháp, s? phù h?p v?i yêu c?u th?c hi?n công vi?c.
  • Trong tru?ng h?p khách hàng c?n lu?t su tham gia dàm phán, g?p m?t trao d?i v?i d?i tác c?a khách hàng trong vi?c thay d?i n?i dung gi?y phép d?u tu , chúng tôi s? s?p x?p, d?m b?o s? tham gia theo dúng yêu c?u.
  • Chúng tôi d?i di?n cho khách hàng d?ch thu?t, công ch?ng các gi?y t? có liên quan;

4.   Ð?i di?n th?c hi?n các th? t?c:

  • Ti?n hành n?p h? so thay d?i Gi?y phép d?u tu.
  • Theo dõi ti?n trình x? lý và thông báo k?t q?a h? so dã n?p;
  • Nh?n gi?y ch?ng nh?n d?u tu t?i S? K? ho?ch và Ð?u tu;
  • Ti?n hành n?p h? so dang ký kh?c d?u và liên h? kh?c d?u cho Doanh nghi?p (n?u vi?c di?u ch?nh d?n d?n ph?i d?i D?u pháp nhân);
  • Nh?n gi?y ch?ng nh?n dang ký m?u d?u và D?u Công ty; 

5.  Các gi?y t? và thông tin c?n cung c?p:

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.275
Hôm nay 1.275
Tuần này 4.087
Tháng này 15.011
Tất cả 3.723.594