NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Xây dựng

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

THÔNG TU Quy d?nh m?t s? n?i dung v? qu?n lý d? án d?u tu xây d?ng công trình s? d?ng ngu?n v?n ngân sách nhà nu?c do B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn qu?n lýXem chi tiết

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TU Hu?ng d?n th?c hi?n m?t s? n?i dung Quy ch? qu?n lý d?u tu xây d?ng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quy?t d?nh s? 73/2010/QÐ-TTg ngày 16 tháng 11 nam 2010 c?a Th? tu?ng Chính ph?Xem chi tiết
THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

THÔNG TU QUY Ð?NH V? QU?N LÝ D? ÁN Ð?U TU, Ð?U TH?U XÂY D?NG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂNXem chi tiết

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

THÔNG TU HU?NG D?N CH? Ð? THU, N?P VÀ QU?N LÝ S? D?NG L? PHÍ TRONG LINH V?C XÂY D?NGXem chi tiết

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

THÔNG TU QUY Ð?NH V? HO?T Ð?NG ÐÀO T?O, B?I DU?NG KI?N TH?C CHUYÊN MÔN, NGHI?P V? QU?N LÝ V?N HÀNH NHÀ CHUNG CUXem chi tiết

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

THÔNG TU HU?NG D?N CH? Ð? THU, N?P VÀ QU?N LÝ S? D?NG L? PHÍ C?P GI?Y PHÉP QUY HO?CHXem chi tiết
THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”

THÔNG TƯ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”

Ban hành “Quy chu?n k? thu?t qu?c gia v? thép làm c?t bê tông”Xem chi tiết

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh do Chính phủ ban hành

Noi ban hành: Chính ph? - Ngu?i ký : Nguy?n T?n Dung - Ngày ban hành: 29/08/2006 - Ngày hi?u l?c: 27/09/2006 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?c Xem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.336
Hôm nay 1.336
Tuần này 4.087
Tháng này 15.072
Tất cả 3.723.655